Napoléon Iii Bronze

Miroir bronze NAPOLEON III début XIXeme

Miroir bronze NAPOLEON III début XIXeme
Miroir bronze NAPOLEON III début XIXeme
Miroir bronze NAPOLEON III début XIXeme

Miroir bronze NAPOLEON III début XIXeme   Miroir bronze NAPOLEON III début XIXeme

Anneau pour accrocher au dos.


Miroir bronze NAPOLEON III début XIXeme   Miroir bronze NAPOLEON III début XIXeme